Nowy salon w Cekanowie koło Płocka


Zapraszamy!
  

Cennik usług serwisowych - MARINE

2-takt

 

 • 2                                     120,00 zł
 • 3-5                                  150,00 zł
 • 6-15                                 180,00 zł
 • 20-30                               250,00 zł
 • 40-60                               350,00 zł
 • 70-90                               450,00 zł
 • 100-130                            600,00 zł
 • 150-250                            800,00 zł
 • 150 HPDI - 300 HDPI          900,00 zł

 

4-takt

 • F2,5                                  150,00 zł
 • F4                                     150,00 zł
 • F6-F(T)8                            190,00 zł
 • F(T)9,9-F20                        250,00 zł
 • F(T)25                               390,00 zł
 • F30-F40                             500,00 zł
 • F(T)50-F(T)60                     650,00 zł
 • F80-F100                            750,00 zł
 • F115                                  950,00 zł
 • F150-F250                          970,00 zł
 • F300-F350                        1000,00 zł

CENY NETTO

CENY PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SILNIKÓW ZABURTOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI I ROBOCIZNĄ

Centrum testowe motocykli Yamaha

Moto-Kom zaprasza do Centrum testowego motocykli Yamaha. Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Regulamin zakupów

I Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży na odległość (w tym w sklepie Internetowym prowadzonym za pośrednictwem ALLEGRO ) i poza lokalem przedsiębiorcy. Nie dotyczy transakcji zawieranych w Salonie sprzedaży.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Moto-Kom Małgorzata Dymowska z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 84 B (09-402), adres do korespondencji: Moto-Kom Małgorzata Dymowska, ul. Św. Huberta 8a, 09-472 Słupno k. Płocka
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Allegro.

d) Salonie sprzedaży- rozumie się sklep stacjonarny
e) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
f) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną w aukcji, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
g) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
h) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
i) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym prowadzonym za pośrednictwem Allegro jak również wszelkie zamówienia złożone na odległość (poza lokalem przedsiębiorcy) zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.Informacje podane na stronie internetowej Sklepu prowadzonego za pośrednictwem Allegro nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
5. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
6. Promocje dla posiadaczy kart stałego klienta Sprzedawcy nie podlegają łączeniu z promocjami Sklepu prowadzonego za pośrednictwem Allegro. Posiadaczom kart stałego klienta Sprzedawca nie udziela rabatów wynikających z promocji dla posiadaczy kart stałego klienta z wyłączeniem sytuacji, gdy taka promocja skierowana jest także do Klientów Sklepu. Z tytułu zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu, Klientowi nie przysługują punkty naliczane na kartę stałego klienta w Programie Lojalnościowym Sprzedawcy.

II. Warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika portalu Allegro,
b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika portalu Allegro– dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
c) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wszelka sprzedaż dokonana na odległość poza lokalem przedsiębiorcy)
2. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.


III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia klienta z chwilą zapłaty przez klienta za zamówiony towar. Jeżeli charakter transakcji tego wymaga, Sprzedawca przedstawi klientowi przed zawarciem transakcji szczegółową specyfikację towaru, a klient ją zaakceptuje, przed ostatecznym potwierdzeniem.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie prowadzonym za pośrednictwem Allegro jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) Payou (sprzedaż w Sklepie internetowym prowadzonym za pośrednictwem Allegro)
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer aukcji Allegro lub nazwę produktu za który dokonano wpłaty .

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

24 1240 1721 1111 0000 0725 9421

PKO S..A.

MOTO-KOM Małgorzata Dymowska

ul. Wyszogrodzka 84b

09-402 Płock


3. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu prowadzonego za pośrednictwem Allegro lub ustalane indywidualnie z klientem w momencie sprzedaży dokonywanej poza lokalem przedsiębiorcy.

5. Nie jest transakcją na odległość ani transakcją poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedaż, w której strony nawiązują kontakt i omawiają warunki transakcji telefonicznie albo przez internet, ale sprzedaż i wydanie towaru następuje w Salonie sprzedaży.VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony na odległość (w tym w Sklepie internetowym prowadzonym za pośrednictwem Allegro) i poza lokalem przedsiębiorcy Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru:

Wzór oświadczenia odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery – w przypadku sprzedaży przez sklep Internetowy prowadzony przez Allegro].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego - w przypadku sprzedaży przez sklep Internetowy prowadzony przez Allegro]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres:
Moto-Kom Małgorzata Dymowska

ul. Św. Huberta 8a

09-472 Słupno k. Płocka
lub
b) złożone osobiście w salonie prowadzonych przez Sprzedawcę
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Płocku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Towary YAMAHA są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej http://www.yamaha-motor.eu/pl/services/warranty/warunki_gwarancji.aspx


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując transakcji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
Moto -Kom Małgorzata Dymowska

ul. św. Huberta 8a

09-472 Słupno
b) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 24 262 63 63,
c) za pośrednictwem e-mail: motokom@yamaha-dealer.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej.

 

Kaski Shoei

Rozpoczęliśmy współpracę z renomowaną marką kasków Premium - Shoei. Zapraszam do zapoznania się ofertą.